International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; № 2. 2018

 

To question of increasing of efficiency of photodynamic therapy of tumors on the basis of multispectral treatment and diagnostic device

V.V. Kholin, V.S. Voytsehovich, R.V. Yegorov, V.I. Ivasenko, N.T. Petrash, Yu.A. Petrushko, O.M. Chepurna, I.O. Shton, S.V. Pavlov, M.F. Gamaleya

 

PDF

 

Statistics