International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; № 1,2. 2015

 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PHOTODYNAMIC EFFECT IN VITRO

ON CANDIDA ALBICANS STANDARD CROP


V.F. Kutsevliak, K.V. Bozhko, S.V. Poliakova, L.V. Severin, Y.A. Kashura,
S.V. Biriukova, Y.V. Voyda, A.M. Korobov, G.V. Ponomariov

 

PDF

 

Statistics