International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; № 3,4. 2014

EFFECTIVE TREATMENT OF MULTIFOCAL LOCAL DISEASE PROCESS OF THE BRAIN
WITH THE HELP OF PHOTONIC KOROBOV - POSOKHOV
«BARVA-CNS / PCH» MATRIX (CASE STUDY)
Posokhov M., Korobov A., Makarov V., Vorobyov V., Kostiukovska G.

 

PDF

 

Statistics