International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; № 3,4. 2014

IMPROVING THE EFFICIENCY OF PHOTODYNAMIC THERAPY BY SELECTIVE TUMOR
SCANNING, GUIDED BY TISSUE FLUORESCENCE
Chepurna O.M., Shton I.O., Pavlov S.V., Tuzansky S.E., Utreras A.,
Voytsehovich V.S., Popov V.D, Kaptanovsky E.V., Holin V.V., Gamaleia N.F.

 

PDF

 

Statistics