International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; № 3,4. 2014

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PHOTODYNAMIC THERAPY USING VARIOUS
PHOTOSENSITIZERS (STUDY IN VITRO)
Kutsevlyak V.F., Pushkar L.Y., Severin L.V., Veligorya I.E., Voidа Yu.V.,
Biryukova S.V., Korobov A.M., Ponomarev G.V.

 

PDF

 

Statistics