International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; № 3,4. 2014

EFFECT OF DIFFERENT REGIMES OF ULTRAWIDEBAND PULSE IRRADIATION
ON THE STATE OF CHROMATIN IN HUMAN CELLS
Kuznetsov K.A., Pasyuga V.N., Magda I.Y., Kazanskiy O.V.,
Ivanchenko D.D., Kolchigin N.N., Shkorbatov Y.G.

 

PDF

 

Statistics