International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; №1,2. 2013

M.F.Posokhov, L.Y.Sviridenko, Y.F.Stranadko, V.V.Kholin, V.V.Samoylenko

TREATMENT OF SECONDARY GLOSSOPHARYNGEAL NEURALGIA NERVE
BY PHOTODYNAMIC THERAPY (CASE STUDY)

 

PDF

 

Statistics