International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; №1. 2011

Ye.F.Stranadko, A.I.Sloeva

POSSIBILITY OF PHOTODYNAMIC THERAPY OF MALIGNANT TUMORS IN OTORHINOLARYNGOLOGY

 

PDF

 

Statistics