International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; №1, 2. 2010

O.V. Pavlyuchok-Gogertchak, V.V. Stecovych, M.I. Sukhovia. PHOTODYNAMIC ACTIVITY MOLECULAR MECHANISM OF THE NATURAL DYE OUT OF HERACLEUM PLANTS

 

PDF

 

Statistics