International scientific journal "Photobiology and Photomedicine"; №1. 2009

I.Z. Samosiuk, N.V. Chukhraev ECO-PHYSICAL BASE OF SINGLET-OXIGEN THERAPY

 

PDF

 

Statistics